This syllabus forms the basis for the International Software Testing Qualification at the Foundation Level.
INTRODUCTION TO THIS SYLLABUS    8
1. FUNDAMENTALS OF TESTING (K2)    10
1 .1    Why is testing necessary (K2)    11
1.1.1 Software systems context (K1)    11
1.1.2 Causes of software defects (K2)    11
1.1.3 Role of testing in software development, maintenance and operations (K2)    11
1.1.4 Testing and quality (K2)    11
1 .2 What is testing (K2)    13
1 .3 General testing principles (K2)    14
1 .4 FUNDAMENTAL TEST PROCESS (K1)    15
1.4.1 Test planning and control (K1)    15
1.4.2 Test analysis and design (K1)    15
1.4.3 Test implementation and execution (K1)    16
1.4.4 Evaluating exit criteria and reporting (K1)    16
1.4.5 Test closure activities (K1)    16
1.5  The psychology of testing (K2)    17
2. TESTING THROUGHOUT THE SOFTWARE LIFE CYCLE (K2)    19
2.1 Software development models (K2)    20
2.1.1 V-model (K2)    20
2.1.2 Iterative development models (K2)    20
2.1.3 Testing within a life cycle model (K2)    20
2.2 Test levels (K2)    22
2.2.1 Component testing (K2)    22
2.2.2 Integration testing (K2)    22
2.2.3 System testing (K2)    23
2.2.4 Acceptance testing (K2)    23
2.3 Test types: the targets of testing (K2)    25
2.3.1 Testing of function (functional testing) (K2)    25
2.3.2 Testing of software product characteristics (non-functional testing) (K2)    25
2.3.3 Testing of software structure/architecture (structural testing) (K2)    25
2.3.4 Testing related to changes (confirmation and regression testing) (K2)    26
2.4 Maintenance testing (K2)    27
3.    STATIC TECHNIQUES(K2)    28
3.1 Reviews and the test process (K2)    29
3.2 Review process (K2)    30
3.2.1 Phases of a formal review (K1)    30
3.2.2 Roles and responsibilities (K1)    30
3.2.3 Types of review (K2)    30
3.2.4 Success factors for reviews (K2)    31
3.3 Static analysis by tools (K2)    33
4. TEST DESIGN TECHNIQUES (K3)    34
4.1    Identifying test conditions and designing test cases (K3)    35
4.2 Categories of test design techniques (K2)    36
4.3 Specification-based or black-box techniques (K3)    37
4.3.1    Equivalence partitioning (K3)    37
4.3.2    Boundary value analysis (K3)    37
4.3.3    Decision table testing (K3)    37
4.3.4    State transition testing (K3)    37
4.3.5 Use case testing (K2)    38
4.4 Structure-based or white-box techniques (K3)    39
4.5 Experience-based techniques (K2)    40
4.6 Choosing test techniques (K2)    41
5. TEST MANAGEMENT (K3)    42
5.1    Test organization (K2)    44
5.1.1 Test organization and independence (K2)    44
5.1.2 Tasks of the test leader and tester (K1)    44
5.2 Test planning and estimation (K2)    46
5.2.1 Test planning (K2)    46
5.2.2 Test planning activities (K2)    46
5.2.3 Exit criteria (K2)    46
5.2.4 Test estimation (K2)    46
5.2.5 Test approaches (test strategies) (K2)    47
5.3 Test progress monitoring and control (K2)    49
5.3.1 Test progress monitoring (K1)    49
5.3.2 Test Reporting (K2)    49
5.3.3 Test control (K2)    49
5.4 Configuration management (K2)    51
5.5 Risk and testing (K2)    52
5.5.1 Project risks (K1, K2)    52
5.5.2 Product Risks (K2)    52
5.6 Incident management (K3)    54
6. TOOL SUPPORT FOR TESTING (K2)    56
6.1    Types of test tool(K2)    57
6.1.1 Test tool classification (K2)    57
6.1.2 Tool support for management of testing and tests (K1)    57
6.1.3 Tool support for static testing (K1)    58
6.1.4 Tool support for test specification (K1)    59
6.1.5 Tool support for test execution and logging (K1)    59
6.1.6 Tool support for performance and monitoring (K1)    60
6.1.7 Tool support for specific application areas (K1)    60
6.1.8 Tool support using other tools (K1)    60
6.2 Effective use of tools: potential benefits and risks (K2)    61
6.2.1 Potential benefits and risks of tool support for testing (for all tools) (K2)    61
6.2.2 Special considerations for some types of tool (K1)    61
6.3 Introducing a tool into an organization (K1)    63
7. REFERENCES    64
APPENDIX A – SYLLABUS BACKGROUND    66
APPENDIX B – LEARNING OBJECTIVES/LEVEL OF KNOWLEDGE    68
APPENDIX C – RULES APPLIED TO THE ISTQB FOUNDATION SYLLABUS    69
APPENDIX D – NOTICE TO TRAINING PROVIDERS    71
INDEX    72

 
GIAI ĐỌAN I : Những nguyên tắc cơ bản của việc kiểm tra   
Bài 1: Giới thiệu về khâu huấn luyện
·         Những trường hợp khiếm khuyết (lỗi – rệp)
·         Cái giá của khiếm khuyết
·         Tại sao kiểm tra lại cần thiết?
·         Thu hồi lại vốn đầu tư
·         Kiểm tra bao nhiêu là đủ
Bài 2: Tại sao cần thiết phải kiểm tra         
·         Những nhiệm vụ chính của việc kiểm tra
·         Những mục tiêu của việc kiểm tra
Bài 3: Những nguyên tắc kiểm tra tổng quát
·         Kiểm tra cho thấy sự hiện diện của khiếm khuyết
·         Sự kiểm tra mọi thứ là không thể
·         Kiểm tra sớm          
Bài 4: Khía cạnh tâm lý học của việc kiểm tra
·         Những nhiệm vụ của việc lập kiểm tra
·         Những nhiệm vụ của việc lập kiểm soát
·         Phân tích và thiết kế việc kiểm tra
·         Sự thực hiện và thi hành việc kiểm tra
·         Đánh giá các tiêu chuẩn đầu ra và việc báo cáo
·         Các động tác kết thúc việc kiểm tra
     
GIAI ĐỌAN II : Việc kiểm tra vòng đời của phần mềm
Bài 1: Những kiểu mẫu phát triển phần mềm   
·         Kiểu chữ V
·         Kiểu thác nước
·         Kiểu vòng đời phát triển đồng qui
·         Kiểu vòng đời xoắn ốc
·         Những kiểu lai
Bài 2: Các mức độ kiểm tra       
·         Kiểm tra bộ phận, kiểm tra đơn vị,
·         Kiểm tra tổ hợp
·         Kiểm tra hệ thống
·         Kiểm tra sự chấp nhận
·         Kiểm tra sự chấp nhận hợp đồng, điều lệ
Bài 3: Các kiểu kiểm tra (Mục đích kiểm tra)
·         Kiểm tra về chức năng
·         Kiểm tra về đặc điểm sản xuất của phần mềm
·         Kiểm tra về cấu trúc/ kiểu kiến trúc của phần mềm
·         Kiểu liên quan đến những thay đổi (xác nhận)
·         Kiểm tra liên quan đến những thay đổi (kiểm tra hồi qui)
Bài 4: Sự duy trì việc kiểm tra  
 
GIAI ĐỌAN III : Các biện pháp kỹ thuật tĩnh
Bài 1: Sự xem xét lại và quá trình kiểm tra
·         Mục tiêu xem xét
·         Lợi ích của việc xem xét
Bài 2: Quá trình xem xét lại      
·         Quá trình xem xét tổng hợp
·         Những kiểu xem xét bởi quá trình
·         Những kiểu xem xét bởi mục đích
·         Xem xét không hình thức
Bài 3: Diễn tập              
·         Những xem xét đồng đẳng
·         Sự thanh tra
·         Quá trình thanh tra
·         Truy xuất từ những sự xem xét
·         Xem xét mang tính kỹ thuật
·         Xem xét các nhu cầu
·         Xem xét về thiết kế
·         Xem xét về mã số
·         Những nhân tố thành công cho sự xem xét
Bài 4: Phân tích tĩnh bằng các công cụ  
·         Các công cụ hỗn trợ phần mềm
·         Quy ước hoặc tiêu chuẩn mã hóa
 
GIAI ĐỌAN IV : Điều kiện kiểm tra
Bài 1: Những điều kiện để kiểm tra và những trường hợp kiểm tra được thiết kế
·         Mức độ của thủ tục tùy thuộc vào tổ chức, rính kỹ năng, quá trình phát triển, thời gian, những người có liên quan
Bài 2: Những chủng lọai kỹ thuật thiết kế sự kiểm tra
·         Các kỹ thuật dựa trên đặc điểm kỹ thuật
·         Các kỹ thuật dựa trên cấu trúc
·         Các kỹ thuật dựa trên cấu trúc
·         Các kỹ thuật dựa trên cấu trúc hoặc kỹ thuật hộp đen
Bài 3: Các kỹ thuật dựa trên cấu trúc hoặc kỹ thuật hộp trắng
·         Kiểm tra sự trình bày và độ che phủ của sự trình bày
·         Kiểm tra quyết định và độ che phủ của quyết định
·         Kiểm tra dòng kiểm soát
·         Những kỹ thuật dựa trên cấu trúc khác
·         Kiểm tra kịch bản
o       Kế họach kiểm tra
o       Đặc điểm kỹ thuật của việc thiết kế sự kiểm tra
o       Đặc điểm kỹ thuật của trường hợp kiểm tra
o       Báo cáo những rắc rối đột xuất khi kiểm tra
o       Báo cáo tổng kết sự kiểm tra
Bài 4: Các kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm
·         Sự kiểm tra mang tính thăm dò
·         Đoán tìm lỗi
·         Lựa chọn các kỹ thuật
 
GIAI ĐỌAN V : Sự quản lý việc kiểm tra
Bài 1: Tổ chức việc kiểm tra
·         Cấu trúc đội
·         Tổ chức việc kiểm tra cùng với khách hàng
·         Các nhiệm vụ của người lãnh đạo việc kiểm tra
·         Các nhiệm vụ của người kiểm tra  
·         Các vai trò và trách nhiệm
Bài 2: Kế hoạch và đánh giá việc kiểm tra         
·         Các tiểu chuẩn ra
·         Sự đánh giá việc kiểm tra
·         Những sự tiếp cận việc kiểm tra
o       Chọn lựa những sự tiếp cận việc kiểm tra
·         Sự kiểm định và kiểm soát quá trình kiểm tra
o       Sự kiểm định quá trình kiểm tra
o       Sự kiểm soát việc kiểm tra
Bài 3: Quản lý cấu hình
·         CM(Configuration Management- Quản lý cấu hình)- Why ?
·         Cấu trúc tính phân phiên bản
·         Các công cụ của CM
·         Rủi ro và sự kiểm tra
Bài 4: Quản lý sự cố
·         Biểu đồ tình trạng khiếm khuyết
·         Phân loại khiếm khuyết
·         Phân bố mật độ ưu tiên của khiếm khuyết
 
GIAI ĐỌAN VI : Công cụ hỗ trợ cho việc kiểm tra
Bài 1: Các kiểu công cụ kiểm tra
·         Phân loại công cụ kiểm tra
·         Các công cụ quản lý việc kiểm tra
·         Các công cụ quản lý sự cố
·         Các công cụ quản lý cấu hình
·         Các công cụ hỗ trợ quá trình xem xét
·         Các công cụ thiết kế việc kiểm tra
·         Các công cụ chuẩn bị dữ liệu cho việc kiểm tra
·         Các công cụ thi hành việc kiểm tra
·         Các công cụ trang bị lao động/ Mạng kiểm tra đơn vị của việc kiểm tra
·         Máy so mẫu trong kiểm tra
·         Các công cụ đo lường độ che phủ
·         Các công cụ bảo mật
·         Tại sao lại tự động hóa việc kiểm tra (Công cụ IBM)
 
Bài 2: Sử dụng công cụ một cách có hiệu quả    
·         Những lợi ích và rủi ra tiềm tàng của sự hỗ trợ công cụ
·         Những sự quan tâm đặc biệt đến một vài công cụ
Bài 3: So sánh công cụ kiểm tra
·         Các công cụ tự động hóa việc kiểm tra – Các kiểu kiểm tra
·         Các công cụ tự động hóa việc kiểm tra – Phương pháp kiểm tra ghi âm và phát lại.
Bài 4: Giới thiệu một công cụ với một tổ chức
·         Biểu đồ của mức độ hài lòng theo thời gian