Kiểm Chứng, Thẩm Định và Kiểm Thử (Verification, Validation, and Testing)