1.      Khái niệm về kiểm thử website

Kiểm thử website là một thành phần trong kiểm thử phần mềm tập trung vào các ứng dụng web.

Kiểm thử website là một trong những thành phần đang phát triển nhanh nhất của kiểm thử phần mềm

Share
Related Documents
 1. WebSite Cookie Testing (3540)
 2. Website Cookie Testing, Test cases for testing web application cookies? (5351)
 3. Website Cookie Testing, Test cases for testing web application cookies? (3860)
 4. Web Site Testing Checklist for Usability (1436)
 5. Web Site Testing Checklist for Accessiblity & Credibility (1578)
 6. Web Site Testing Checklist (1673)
 7. [Free] UsabilityTest.com : Usability Testing Tool (1649)
 8. Testing strategy for a website (2260)
 9. [Paid] Browsercam : Cross Browser Compatibility Testing Tools (1454)
 10. Web site Testing tips (1432)
 11. Testing a Website Best Practices (2170)
 12. Context driven testing + Risk based testing (3435)
 13. [Paid] CrossBrowserTesting : Test your website (1546)
 14. Testing strategy for a website (3917)
 15. Website Testing (1480)
 16. Top 20 practical software testing tips you should read before testing any application. (4757)
 17. Web Testing: Complete guide on testing web applications (6022)
 18. Software Testing-Testing Validation (3969)
 19. Website Interface Elements Testing Guideline (2245)
 20. Mobile Application Testing (14733)