1.      Khái niệm về kiểm thử website

Kiểm thử website là một thành phần trong kiểm thử phần mềm tập trung vào các ứng dụng web.

Kiểm thử website là một trong những thành phần đang phát triển nhanh nhất của kiểm thử phần mềm

Share
Related Documents
 1. WebSite Cookie Testing (3319)
 2. Website Cookie Testing, Test cases for testing web application cookies? (5091)
 3. Website Cookie Testing, Test cases for testing web application cookies? (3598)
 4. Testing strategy for a website (3663)
 5. Usability Testing Studies: Website (3602)
 6. Testing a Website: Best Practices (2057)
 7. Mobile Application Testing (14024)
 8. Selenium Automation Testing Framework for Functional Testing of Web Applications (12430)
 9. Top 20 practical software testing tips you should read before testing any application. (4456)
 10. Web Testing: Complete guide on testing web applications (5661)
 11. [Paid] Browsercam : Cross Browser Compatibility Testing Tools (1369)
 12. Context driven testing + Risk based testing (3269)
 13. Website Stress Testing using JMeter (77)
 14. Web Site Testing Checklist for Usability (1353)
 15. Testing strategy for a website (2140)
 16. [Paid] CrossBrowserTesting : Test your website (1470)
 17. WINDOWS APPLICATION TESTING AND WEB APPLICATION TESTING (3715)
 18. Web Site Testing Checklist for Accessiblity & Credibility (1491)
 19. Web Site Testing Checklist (1585)
 20. Website Cookie Testing (1736)