1.      Khái niệm về kiểm thử website

Kiểm thử website là một thành phần trong kiểm thử phần mềm tập trung vào các ứng dụng web.

Kiểm thử website là một trong những thành phần đang phát triển nhanh nhất của kiểm thử phần mềm

  1. [2008/12/09] Website Cookie Testing, Test cases for testing web application cookies? *19 by rua_0611 (2/5371)
  2. [2009/07/16] WebSite Cookie Testing *10 by Tanu (3553)
  3. [2011/06/28] Website Cookie Testing, Test cases for testing web application cookies? *6 by QA Tester ()
  4. [2007/12/17] Testing strategy for a website by ha (2268)
  5. [2009/07/25] Web Site Testing Checklist for Accessiblity & Credibility *3 by Hasan (1582)