C척ng ty c沼 ph梳쬷 AI&T

http://www.ai-t.vn
T梳쬷g 5, T챵a nh횪 梳줳ribank, 266 휂沼셢 C梳쩸, Ba 휂챙nh, H횪 N沼셢.

AI&T l횪 c척ng ty chuy챗n nghi沼뇈 trong s梳즢 xu梳쩿 v횪 kinh doanh ph梳쬷 m沼걅, th沼켧 hi沼뇆 c찼c d沼 찼n CNTT ph沼쩭 v沼 tr沼켧 ti梳퓈 kh찼ch h횪ng cu沼멼 c첫ng t梳죍 th沼 tr튼沼쓓g Vi沼뇍 Nam v횪 Nh梳춗 B梳즢.
V튼沼즨 qua h퉤n 5 n훱m ph찼t tri沼긪 th沼 tr튼沼쓓g v횪 휃沼땙h h튼沼썀g s梳즢 ph梳쯯 ch첬ng t척i 휃찾 x창y d沼켷g c찼c d챵ng s梳즢 ph梳쯯 chuy챗n nghi沼뇈:
- Th沼켧 hi沼뇆 c찼c d沼 찼n gia c척ng ph梳쬷 m沼걅 chuy챗n nghi沼뇈 cho c찼c 휃沼멼 t찼c truy沼걆 th沼몁g NTT GROUP, ADWAYS GROUP, .
- X창y d沼켷g m梳죒g x찾 h沼셢 truy c梳춑 b梳켷g 휃i沼뇆 tho梳죍 th척ng minh v횪 PC. H沼 th沼몁g cho ph챕p ch첬ng t척i tri沼긪 khai c찼c chi梳퓆 l튼沼즓 qu梳즢g c찼o d횪i h梳죒 cho c찼c C척ng ty Nh梳춗 n沼뷼 ti梳퓆g chuy챗n kinh doanh s梳즢 ph梳쯯 휃a d梳죒g: Ajinomoto, Kowa, Kikkoman, Yamasa, ....
- Ph찼t tri沼긪 c찼c 沼쯰g d沼쩸g, game tr챗n 휃i沼뇆 tho梳죍 th척ng minh (iPhone, Android..).
- Ph찼t tri沼긪 d沼땉h v沼 BPO (Nh梳춑 d沼 li沼뇎, gia c척ng 휃梳즡 b梳즣 ch梳쩿 l튼沼즢g ph梳쬷 m沼걅..).
Doanh thu h梳켷g n훱m c沼쬪 C척ng ty t훱ng tr튼沼웢g 휃沼걏 50-70% t沼 khi th횪nh l梳춑 휃梳퓆 nay.
N훱m 2012, ch첬ng t척i c처 nhu c梳쬾 tuy沼긪 d沼쩸g nhi沼걏 v沼 tr챠 휃沼 ph찼t tri沼긪 m梳죒h m梳 c찼c s梳즢 ph梳쯯 휃찾 휃沼땙h h챙nh c沼쬪 C척ng ty; 휃沼뱊g th沼쓎 휃沼 th沼켧 hi沼뇆 c찼c d沼 찼n m沼쌻 tr챗n 휃i沼뇆 tho梳죍 di 휃沼셬g 휃ang t훱ng tr튼沼웢g 휃沼셳 bi梳퓆.

Quy m척 c척ng ty: 100-499

T챗n ng튼沼쓎 li챗n h沼: Ms Ph梳죑 Th沼 휂oan Trang. Email: trangptd@ai-t.vn

M척 t梳 C척ng vi沼놻

Tham gia ki沼긩 th沼 & 휃梳즡 b梳즣 ch梳쩿 l튼沼즢g c찼c d沼 찼n/s梳즢 ph梳쯯 휃튼沼즓 giao: t챙m hi沼긳 y챗u c梳쬾 c沼쬪 d沼 찼n, thi梳퓍 k梳 test script, test cases, thi梳퓍 l梳춑 m척i tr튼沼쓓g ki沼긩 th沼 v횪 tham gia ki沼긩 th沼 c찼c d沼 찼n 휃튼沼즓 ph찼t tri沼긪 t梳죍 c척ng ty.
- Ph沼멼 h沼즤 t沼몋 v沼쌻 c찼c nh처m ph찼t tri沼긪 d沼 찼n 휃沼 휃梳즡 b梳즣 d沼 찼n 휃梳죜 ch梳쩿 l튼沼즢g nh튼 휃찾 cam k梳퓍 v횪 chuy沼긪 giao cho kh찼ch h횪ng 휃첬ng th沼쓎 gian quy 휃沼땙h.
- C첫ng leader v횪 c찼c th횪nh vi챗n trong 휃沼셢 nghi챗n c沼쯷, tri沼긪 khai c찼c k沼 thu梳춗 ki沼긩 th沼 m沼쌻, c척ng c沼 test t沼 휃沼셬g.
- Ph찼t hi沼뇆 c찼c sai s처t v횪 h梳죒 ch梳 c沼쬪 quy tr챙nh l횪m vi沼놻 휃ang th沼켧 hi沼뇆, 휃沼 xu梳쩿 c찼c ph튼퉤ng 찼n c찼i ti梳퓆 k沼땛 th沼쓎 cho nh처m test.
- H沼 tr沼 leader qu梳즢 l첵 nh처m khi c처 y챗u c梳쬾.
- C찼c c척ng vi沼놻 휃튼沼즓 giao kh찼c.

* C찼c lo梳죍 d沼 찼n:
- C찼c 沼쯰g d沼쩸g, game tr챗n mobile (iPhone/iPad, Android, Windows Mobile, Symbian, Nintendo)
- M梳죒g x찾 h沼셢, social game.
- H沼 th沼몁g li챗n quan 휃梳퓆 network (TCP/IP, multimedia)
- Web h沼 th沼몁g, web mobile, web th튼퉤ng m梳죍.
- H沼 th沼몁g ph沼쩭 v沼 ho梳죜 휃沼셬g doanh nghi沼뇈,..

Y챗u C梳쬾 C척ng Vi沼놻

* S沼 n훱m kinh nghi沼뇅:1-5 n훱m
* Chuy챗n ng횪nh: C척ng ngh沼 th척ng tin/Khoa h沼뛠 m찼y t챠nh ho梳톍 kinh nghi沼뇅 t튼퉤ng 휃튼퉤ng
* C처 ki梳퓆 th沼쯢 t沼몋 v沼:
- 횒t nh梳쩿 1 ng척n ng沼 l梳춑 tr챙nh, 1 h沼 qu梳즢 tr沼 c퉤 s沼 d沼 li沼뇎
- Ph창n t챠ch, thi梳퓍 k梳 h沼 th沼몁g
- Ph튼퉤ng ph찼p, k沼 thu梳춗 ki沼긩 th沼 ph梳쬷 m沼걅
* C처 kh梳 n훱ng l횪m vi沼놻 nh처m, l횪m vi沼놻 휃沼셛 l梳춑, t梳춑 trung, linh ho梳죜.
* C처 kh梳 n훱ng th챠ch 沼쯰g v횪 t챙m hi沼긳 c찼c ph튼퉤ng ph찼p k沼 thu梳춗 m沼쌻 nhanh ch처ng.
* C처 k沼 n훱ng tr챙nh b횪y & gi梳즜 quy梳퓍 v梳쩸 휃沼.
* C梳쯰 th梳춏, ch훱m ch沼, tr찼ch nhi沼뇅, nhi沼뇍 t챙nh v횪 ch沼땥 휃튼沼즓 찼p l沼켧 cao trong c척ng vi沼놻.
* K沼 n훱ng giao ti梳퓈, ph沼멼 h沼즤 t沼몋/hi沼뇎 qu梳 v沼쌻 c찼c th횪nh vi챗n trong ph챵ng c크ng nh튼 c찼c 휃沼셢 ph찼t tri沼긪 d沼 찼n.

Note:
- 튼u ti챗n 沼쯰g vi챗n bi梳퓍 ti梳퓆g Nh梳춗 (N4 tr沼 l챗n), 휃찾 c처 kinh nghi沼뇅 l횪m h沼 th沼몁g internet ki沼긳 mang x찾 h沼셢, trang web th튼퉤ng m梳죍, game
- C척ng ty s梳 cung c梳쩺 kinh ph챠 cho h沼뛠 ti梳퓆g Nh梳춗 & c처 ph沼 c梳쩺 휃梳톍 bi沼뇍 n梳퓎 nh창n vi챗n c처 ch沼쯰g ch沼 ti梳퓆g Nh梳춗 JLPT (N5, N4, N3, N2, N1)

*** QUY沼N L沼줚:
M척i tr튼沼쓓g l횪m vi沼놻 th창n thi沼뇆, n훱ng 휃沼셬g, 휃a d梳죒g v횪 th훱ng ti梳퓆
Ngh沼 th沼 7, Ch沼 Nh梳춗.
Th찼ng l튼퉤ng 13
Th튼沼웢g c찼c ng횪y l沼 t梳퓍, th튼沼웢g d沼 찼n, th튼沼웢g doanh thu cu沼멼 n훱m.
Ch梳 휃沼 b梳즣 hi沼긩 x찾 h沼셢, y t梳 cho th횪nh vi챗n ch챠nh th沼쯢 (C척ng ty ch沼땥 100%).
Cung c梳쩺 kinh ph챠 h沼뛠 ngo梳죍 ng沼 (ti梳퓆g Nh梳춗)
휂튼沼즓 c척ng ty h沼 tr沼 tham gia c찼c kh처a 휃횪o t梳죓 v沼 chuy챗n m척n, Business Manner
C찼c ch梳 휃沼 kh찼c s梳 trao 휃沼뷼 tr沼켧 ti梳퓈 trong qu찼 tr챙nh ph沼뢮g v梳쩸.

Share
Related Documents
 1. Quality Assurance : QA Portal | QA Guide | QA Site (2646)
 2. (IFI) - Tester (3060)
 3. (VietSoftware International) SQA (3307)
 4. [NITECO VIETNAM] Senior Tester (2948)
 5. ( InnoTech ) QC Leader (2319)
 6. How to Become a Quality Assurance Engineer (2306)
 7. (QSoft Vietnam Corp.)-Tester/QA (2096)
 8. (eKGIS.,JSC)- tester (3235)
 9. (gameloft)- Mobile Game Tester (2277)
 10. Testing 3+ years resume (2819)
 11. developer.* : topics of interest to QA engineers (1170)
 12. (QSoftVietNam) QA (2668)
 13. (QGS vietnam)-QA (4511)
 14. Innovative Fun Company looking for QA! (2286)
 15. (Seta:Cinq Vietnam )-tester (3445)
 16. Hallmarks of a Great Tester (2355)
 17. (Seta:Cinq Vietnam )-tester (5524)
 18. Checklist for QAs (2006)
 19. Test and Tester's Effectiveness Measurement (2088)
 20. [IMIP] Software Quality Assurance (3729)