Ch沼쯢 Danh: Tester S沼 D沼쩸g ti梳퓆g Ph찼p

Th척ng tin c척ng ty
T챗n c척ng ty: C척ng Ty C沼 Ph梳쬷 Gi梳즜 Ph찼p Tin H沼뛠
H沼 s퉤 c척ng ty: IFI Solution c첫ng 휃沼멼 t찼c x창y d沼켷g th챗m Trung t창m gia c척ng ph梳쬷 m沼걅 nh첬ng ch梳쩿 l튼沼즢g h횪ng 휃梳쬾 Vi沼뇍 nam cho kh찼ch h횪ng Ch창u 횂u. 
휂沼 휃梳죜 휃튼沼즓 k梳 ho梳죅h n횪y ch첬ng t척i ti梳퓆 h횪nh tuy沼긪 d沼쩸g 40 l梳춑 tr챙nh vi챗n s퉤 c梳쩺 cho d沼 찼n ph찼t tri沼긪 ph梳쬷 m沼걅 nh첬ng. 
IFI Solution ch횪o 휃처n c찼c 沼쯰g vi챗n c처 k沼 n훱ng l梳춑 tr챙nh C/C++ v沼칗g, nhi沼뇍 t챙nh v沼쌻 c척ng vi沼놻, mong mu沼몁 ph찼t tri沼긪 s沼 nghi沼뇈 l창u d횪i t梳죍 IFI Solution.
S沼 nh창n vi챗n: 100-499
Website c척ng ty: http://www.ifisolution.com

M척 t梳 c척ng vi沼놻
Ch沼쯢 Danh: Tester S沼 D沼쩸g ti梳퓆g Ph찼p
Ng횪nh ngh沼: Bi챗n phi챗n d沼땉h/ Th척ng d沼땉h vi챗n
CNTT - Ph梳쬷 m沼걅
N퉤i l횪m vi沼놻: H횪 N沼셢
Lo梳죍 c척ng vi沼놻: To횪n th沼쓎 gian c沼 휃沼땙h
C梳쩺 b梳춃: Nh창n vi챗n
L튼퉤ng: 3,000,000VND-10,000,000VND
Tu沼뷼: Tr챗n 21
Gi沼쌻 t챠nh: Nam/N沼

M척 t梳 chi ti梳퓍 c척ng vi沼놻:
- Ki沼긩 th沼 c찼c s梳즢 ph梳쯯 沼쯰g d沼쩸g chuy챗n ng횪nh y khoa tr챗n Windows/ Mac 
- Nh梳춏 v횪 ph창n t챠ch c찼c y챗u c梳쬾 v沼 ph梳쬷 m沼걅. 
- Vi梳퓍 c찼c test case theo y챗u c梳쬾 
- Test c찼c s梳즢 ph梳쯯 theo test case c처 s梳탇 
- Trao 휃沼뷼, ph창n t챠ch v횪 t챙m gi梳즜 ph찼p cho c찼c v梳쩸 휃沼 li챗n quan 휃梳퓆 d沼 찼n.

Kinh nghi沼뇅/K沼 n훱ng
Tr챙nh 휃沼 h沼뛠 v梳쩸: Cao 휃梳쿻g
M沼쯢 kinh nghi沼뇅: 1-2 n훱m kinh nghi沼뇅

Kinh nghi沼뇅/K沼 n훱ng chi ti梳퓍:
- T沼몋 nghi沼뇈 Cao 휃梳쿻g tr沼 l챗n
- C처 tinh th梳쬷 tr찼ch nhi沼뇅 v횪 h沼즤 t찼c trong c척ng vi沼놻, c처 kh梳 n훱ng l횪m vi沼놻 휃沼셛 l梳춑 v횪 ch沼땥 찼p l沼켧 c척ng vi沼놻 cao. 
- Ti梳퓆g Ph찼p communication t沼몋 l횪 m沼셳 l沼즜 th梳.

Th척ng tin li챗n h沼
C찼ch li챗n h沼: N沼셮 Tr沼켧 ti梳퓈
Nh梳춏 h沼 s퉤 沼쯰g vi챗n b梳켷g ng척n ng沼: Ti梳퓆g Vi沼뇍
M척 t梳:
- C찼c 沼쯰g vi챗n quan t창m c처 th沼 n沼셮 h沼 s퉤 tr沼켧 tuy梳퓆, email: tuyendung@ifisolution.com hay tr沼켧 ti梳퓈 휃梳퓆 t梳죍 c척ng ty
- Ghi r천 휃i沼뇆 tho梳죍 v횪 휃沼땇 ch沼 li챗n h沼, tr챙nh 휃沼 chuy챗n m척n v횪 qu찼 tr챙nh l횪m vi沼놻, 梳즢h 4x6.
T챗n li챗n h沼: C척ng ty c沼 ph梳쬷 gi梳즜 ph찼p tin h沼뛠
휂沼땇 ch沼: P2503, 24T1, Ho횪ng 휂梳죓 Th첬y, C梳쬾 Gi梳쪅 , H횪 N沼셢 , Viet Nam
Ngu沼쓎 li챗n h沼: Nguy沼꿳 B梳즣 Tr창m
Share
Related Documents
 1. Quality Assurance : QA Portal | QA Guide | QA Site (2368)
 2. [AI&T] Senior QC (2990)
 3. ( InnoTech ) QC Leader (2309)
 4. [NITECO VIETNAM] Senior Tester (2945)
 5. How to Become a Quality Assurance Engineer (2265)
 6. (VietSoftware International) SQA (3299)
 7. (SETA International) Japanese QA Leader/tester (2567)
 8. (QSoftVietNam) QA (2650)
 9. (PASONA TECH VIETNAM)- tester (4536)
 10. (gameloft)- Mobile Game Tester (2269)
 11. Interview Questions for QA Tester (1113)
 12. (Seta:Cinq Vietnam )-tester (3433)
 13. Skills of a Tester셲 Skull (779)
 14. Hallmarks of a Great Tester (2337)
 15. Checklist for QAs (1998)
 16. (QSoftVietNam)- QA (3518)
 17. (QGS vietnam)-QA (4492)
 18. [IMIP] Software Quality Assurance (3711)
 19. (tinh van JSC)- tester (1748)
 20. (Cty TNHH C척ng Ngh沼 휂i沼뇆 To찼n S횪i G챵n)- tester (2007)