Ch沼쯢 Danh: K沼 S튼 휂梳즡 B梳즣 Ch梳쩿 L튼沼즢g Ph梳쬷 M沼걅

M찾 vi沼놻 l횪m: QA
Th척ng tin c척ng ty
T챗n c척ng ty: LacViet Computing Corporation
H沼 s퉤 c척ng ty: Th횪nh l梳춑 ng횪y 02-03-1994, L梳죅 Vi沼뇍 l횪 m沼셳 trong nh沼칗g c찼nh chim L梳죅 mang l梳죍 l沼즜 챠ch b沼걆 v沼칗g c沼쬪 CNTT ti챗n ti梳퓆 cho ng튼沼쓎 Vi沼뇍.
Hi沼뇆 nay v沼쌻 tr챗n 300 nh창n vi챗n th沼 hi沼뇆 quy梳퓍 t창m lu척n c처 챠ch cho kh찼ch h횪ng, phong c찼ch chuy챗n nghi沼뇈 v횪 lu척n 휃i ti챗n phong trong 찼p d沼쩸g v횪 s찼ng t梳죓 s梳즢 ph梳쯯 m沼쌻. L梳죅 Vi沼뇍 lu척n 沼 v沼 tr챠 d梳쳌 휃梳쬾 trong vi沼놻 x창y d沼켷g c찼c h沼 th沼몁g t챠ch h沼즤 v횪 t챠nh to찼n n훱ng su梳쩿 cao; gi梳즜 ph찼p qu梳즢 tr沼 doanh nghi沼뇈; n沼셢 dung s沼 v沼쌻 C沼셬g 휃沼뱊g h沼뛠 t梳춑 v횪 Kho tri th沼쯢 tr沼켧 tuy梳퓆 (Vietgle); Gi梳즜 ph찼p ISME - s沼쯢 m梳죒h qu梳즢 l첵 c沼쬪 doanh nghi沼뇈.
Hi沼뇆 L梳죅 Vi沼뇍 s沼 h沼칤 cao 沼멵 th척ng minh 10 t梳쬷g v沼쌻 t沼븂g di沼뇆 t챠ch s沼 d沼쩸g tr챗n 3500m2, c처 trang b沼 hi沼뇆 휃梳죍 nh梳쩿 v沼쌻 h梳 t梳쬷g m梳죒g b훱ng th척ng 10GB backbone/1GB 沼 m沼뾦 휃i沼긩 truy c梳춑; li챗n c沼쩷 m찼y ph沼쩭 v沼 (clustered servers) tr챗n n沼걆 HPC v횪 c찼c gi梳즜 ph찼p m沼쌻 nh梳쩿 c沼쬪 Dell/EMC, Cisco, Microsoft, Systimax, Bosch, Johnson Control. M沼셳 t梳쬷g 휃沼 l횪m d沼땉h v沼 Trung t창m D沼 li沼뇎 cho c찼c doanh nghi沼뇈 c처 nhu c梳쬾; M沼셳 t梳쬷g d첫ng 휃沼 t沼 ch沼쯢 휃횪o t梳죓 nh창n vi챗n; 
***L沼즜 챠ch c沼쬪 nh창n vi챗n L梳죅 Vi沼뇍:
M척i tr튼沼쓓g l횪m vi沼놻 chuy챗n nghi沼뇈 & n훱ng 휃沼셬g: c퉤 h沼셢 l횪m vi沼놻 v沼쌻 c찼c kh찼ch h횪ng, 휃沼멼 t찼c trong v횪 ngo횪i n튼沼쌵. 쏷챵a cao 沼멵 th척ng minh L梳죅 Vi沼뇍 v沼쌻 trang thi梳퓍 b沼 hi沼뇆 휃梳죍, m척i tr튼沼쓓g th창n thi沼뇆, tinh th梳쬷 h沼즤 t찼c cao. 
Ch튼퉤ng tr챙nh 휃횪o t梳죓 quy c沼: C퉤 h沼셢 휃튼沼즓 휃횪o t梳죓 chuy챗n m척n v횪 k沼 n훱ng theo c척ng ngh沼 m沼쌻, 휃튼沼즓 h沼 tr沼 chi ph챠 휃沼 thi c찼c ch沼쯰g ch沼 k沼 thu梳춗 qu沼멵 t梳 (Microsoft, Dell, Cisco, Sun, ) v횪 ch챠nh s찼ch ph沼 c梳쩺 쏯u척i d튼沼죒g n훱ng l沼켧 h梳쩺 d梳쳌.
Ch梳 휃沼 l튼퉤ng b沼븂g v횪 휃찾i ng沼 h梳쩺 d梳쳌: C퉤 h沼셢 h튼沼웢g m沼쯢 thu nh梳춑 v횪 c찼c ch梳 휃沼 ph첬c l沼즜 x沼쯰g 휃찼ng v沼쌻 n훱ng l沼켧 v횪 n훱ng su梳쩿 nh창n vi챗n. M沼쯢 l튼퉤ng c梳죒h tranh d沼켥 tr챗n n훱ng l沼켧 nh창n vi챗n. H沼 th沼몁g l튼퉤ng theo ng梳죅h b梳춃 v沼쌻 kho梳즢g c찼ch t훱ng v沼뛲. L튼퉤ng th찼ng 13, th튼沼웢g trong t梳쩿 c梳 c찼c ng횪y L沼 - T梳퓍, ng횪y Th횪nh l梳춑 C척ng ty. H沼 th沼몁g ph沼 c梳쩺 h梳쩺 d梳쳌, bao g沼뱈: ch沼쯢 v沼, th창m ni챗n, 훱n tr튼a, 휃i l梳죍, 휃i沼뇆 tho梳죍, 휃沼뱊g ph沼쩭, c척ng vi沼놻 휃梳톍 bi沼뇍, ch沼쯰g ch沼 v훱n b梳켷g, h沼 tr沼 kh찼ch h횪ng 쪪h梳 휃沼 ph첬c l沼즜 v沼 s沼쯢 kh沼뢤, thu nh梳춑 chi tr梳 khi v沼 h튼u nh튼 BHXH, BHYT, BHTN 휃튼沼즓 c척ng ty 휃처ng theo m沼쯢 l튼퉤ng th沼켧 t梳 cu梳 nh창n vi챗n. 
C퉤 h沼셢 ph찼t tri沼긪 ngh沼 nghi沼뇈: Tr沼 th횪nh nh沼칗g nh횪 qu梳즢 l첵 t횪i n훱ng, nh沼칗g chuy챗n gia cao c梳쩺 h횪ng 휃梳쬾 trong ng횪nh c척ng nghi沼뇈 tr챠 th沼쯢, c퉤 h沼셢 th훱ng ti梳퓆 cao. Tham gia nh沼칗g 휃沼 찼n, c척ng tr챙nh l沼썀 v沼 CNTT. 휂처ng g처p v횪o nh沼칗g s梳즢 ph梳쯯/gi梳즜 ph찼p l沼썀 nh튼 t沼 휃i沼긪, d沼땉h t沼 휃沼셬g, ERP
S沼 nh창n vi챗n: 100-499
Website c척ng ty: www.lacviet.com.vn

M척 t梳 c척ng vi沼놻
Ch沼쯢 Danh: K沼 S튼 휂梳즡 B梳즣 Ch梳쩿 L튼沼즢g Ph梳쬷 M沼걅
Ng횪nh ngh沼: CNTT - Ph梳쬷 m沼걅
Qu梳즢 l첵 ch梳쩿 l튼沼즢g (QA/ QC)
N퉤i l횪m vi沼놻: H沼 Ch챠 Minh
Lo梳죍 c척ng vi沼놻: To횪n th沼쓎 gian c沼 휃沼땙h
C梳쩺 b梳춃: K沼 thu梳춗 vi챗n/K沼 s튼
L튼퉤ng: Th튼퉤ng l튼沼즢g
Tu沼뷼: 24-35
Gi沼쌻 t챠nh: Nam/N沼

M척 t梳 chi ti梳퓍 c척ng vi沼놻:
- X창y d沼켷g c찼c k梳 ho梳죅h v沼 ch梳쩿 l튼沼즢g cho 휃沼 찼n ph찼t tri沼긪 ph梳쬷 m沼걅. 
- T沼 ch沼쯢 th沼켧 hi沼뇆 ki沼긩 휃沼땙h v횪 xem x챕t vi沼놻 th沼켧 thi 휃沼 휃梳즡 b梳즣 tu창n theo c찼c quy tr챙nh chu梳쯰 휃찾 휃튼沼즓 ban h횪nh cho 휃沼 찼n. 
- Th沼켧 hi沼뇆 vi沼놻 휃찼nh gi찼 ch梳쩿 l튼沼즢g theo c찼c ti챗u chu梳쯰 ch梳쩿 l튼沼즢g ph梳쬷 m沼걅 휃찾 휃沼 ra cho t沼쳌g 휃沼 찼n ph찼t tri沼긪 ph梳쬷 m沼걅. 
- H沼 tr沼 Qu梳즢 l첵 휂沼 찼n trong vi沼놻 x찼c l梳춑 c찼c k梳 ho梳죅h v沼 휃o l튼沼쓓g v횪 c찼c c퉤 ch梳 v沼 qu梳즢 l첵 d沼 li沼뇎 cho 휃沼 찼n. 
- T梳춑 h沼즤 c찼c d沼 li沼뇎 s梳즢 xu梳쩿 c沼쬪 c찼c 휃沼 찼n trong c척ng ty, 휃튼a ra nh沼칗g s沼 휃o, so s찼nh v沼쌻 k沼 tr튼沼쌵, ph창n t챠ch t챙m v梳쩸 휃沼. 
* Quy沼걆 l沼즜:
- M沼쯢 l튼퉤ng c沼쯰g: th沼뢠 thu梳춏 theo n훱ng l沼켧 khi tuy沼긪 d沼쩸g.
- L튼퉤ng th찼ng 13, th튼沼웢g trong t梳쩿 c梳 c찼c ng횪y L沼 - T梳퓍, ng횪y Th횪nh l梳춑 C척ng ty, ngh沼 m찼t h梳켷g n훱m t첫y v횪o t챙nh h챙nh ho梳죜 휃沼셬g kinh doanh c沼쬪 C척ng ty. 
- B梳즣 hi沼긩 s沼쯢 kh沼뢤 cho nh창n vi챗n l횪m vi沼놻 t沼 12 th찼ng tr沼 l챗n. 
- Th튼沼웢g theo d沼 찼n.
- Ph沼 c梳쩺 thu h첬t, th창m ni챗n, ch沼쯢 v沼, 훱n tr튼a, 휃i l梳죍, 휃i沼뇆 tho梳죍, c척ng vi沼놻 휃梳톍 bi沼뇍, v훱n b梳켷g ch沼쯰g ch沼, h沼 tr沼 kh찼ch h횪ng (onsite), 쫡heo quy ch梳 C척ng ty
- Thu nh梳춑 chi tr梳 khi v沼 h튼u nh튼 BHXH, BHYT, BHTN 휃튼沼즓 c척ng ty 휃처ng theo - m沼쯢 l튼퉤ng th沼켧 t梳 cu梳 nh창n vi챗n.
- Th沼쓎 gian l횪m vi沼놻: Th沼 2 Th沼 6: S찼ng t沼 8-12h, chi沼걏 t沼 1-5h, S찼ng th沼 7.

Kinh nghi沼뇅/K沼 n훱ng
Tr챙nh 휃沼 h沼뛠 v梳쩸: C沼 nh창n
M沼쯢 kinh nghi沼뇅: 2-5 n훱m kinh nghi沼뇅

Kinh nghi沼뇅/K沼 n훱ng chi ti梳퓍:
* Ki梳퓆 th沼쯢:
- T沼몋 nghi沼뇈 휃梳죍 h沼뛠 CNTT chuy챗n ng횪nh ph梳쬷 m沼걅; ho梳톍 ng횪nh Qu梳즢 tr沼 ch梳쩿 l튼沼즢g. 
- C처 ki梳퓆 th沼쯢 t沼몋 v沼 ho梳죜 휃沼셬g s梳즢 xu梳쩿 ph梳쬷 m沼걅, qu梳즢 l첵 d沼 찼n ph梳쬷 m沼걅 v횪 휃梳즡 b梳즣 ch梳쩿 l튼沼즢g ph梳쬷 m沼걅. 
- C처 kinh nghi沼뇅 챠t nh梳쩿 2 n훱m tham gia trong c찼c ho梳죜 휃沼셬g ph찼t tri沼긪 ph梳쬷 m沼걅. 

* 특u ti챗n: 
- C처 kinh nghi沼뇅 챠t nh梳쩿 1 n훱m trong vai tr챵 t튼퉤ng 沼쯰g t梳죍 c찼c c척ng ty s梳즢 xu梳쩿 ph梳쬷 m沼걅 휃찾 tri沼긪 khai h沼 th沼몁g qu梳즢 l첵 ch梳쩿 l튼沼즢g ph梳쬷 m沼걅. 
- C처 hi沼긳 bi梳퓍 v횪 kinh nghi沼뇅 l횪m vi沼놻 trong c찼c t沼 ch沼쯢 ph찼t tri沼긪 ph梳쬷 m沼걅 휃ang tu창n theo c찼c m척 h챙nh ch梳쩿 l튼沼즢g CMM/CMMI; ti챗u chu梳쯰 ISO. 
- C처 ki梳퓆 th沼쯢 t沼몋 v沼 c찼c quy tr챙nh ph찼t tri沼긪 ph梳쬷 m沼걅 (v챠 d沼 nh튼 RUP, MSF, XP...). 

* K沼 n훱ng: 
- K沼 n훱ng s沼 d沼쩸g ti梳퓆g Anh t沼몋 (nghe, n처i, 휃沼뛠, vi梳퓍).
- C처 kh梳 n훱ng truy沼걆 휃梳죜 첵 t튼沼웢g b梳켷g v훱n n처i v횪 v훱n vi梳퓍.
- K沼 n훱ng th튼퉤ng l튼沼즢g, t梳죓 l梳춑 v횪 g챙n gi沼 m沼멼 quan h沼 l횪m vi沼놻 mang t챠nh h沼즤 t찼c. 
- K沼 n훱ng l횪m vi沼놻 nh처m, t沼 ch沼쯢 v횪 s梳칛 x梳퓈 m沼쯢 휃沼 튼u ti챗n cho c척ng vi沼놻 1 c찼ch c처 h沼 th沼몁g. 

* Ph梳쯯 ch梳쩿:
- H沼뛠 h沼뢩 nhanh, c처 th沼 n梳칖 b梳칣 첵 ki梳퓆 v횪 ti梳퓈 c梳춏 nhanh ch처ng. 
- C처 tinh th梳쬷 tr찼ch nhi沼뇅 cao. 
- T챠ch c沼켧, ch沼 휃沼셬g trong c척ng vi沼놻, kh梳 n훱ng l횪m vi沼놻 d튼沼쌻 찼p l沼켧 cao. 
- Linh ho梳죜, th챠ch 沼쯰g v沼쌻 s沼 thay 휃沼뷼.
- Bi梳퓍 l梳칗g nghe, giao ti梳퓈 c沼웙 m沼, th梳쿻g th梳칗.

Th척ng tin li챗n h沼
C찼ch li챗n h沼: N沼셮 Tr沼켧 ti梳퓈
Nh梳춏 h沼 s퉤 沼쯰g vi챗n b梳켷g ng척n ng沼: Ti梳퓆g Vi沼뇍
M척 t梳:
- C찼c 沼쯰g vi챗n quan t창m c처 th沼 n沼셮 h沼 s퉤 b梳켷g ti梳퓆g Vi沼뇍 ho梳톍 ti梳퓆g Anh tr沼켧 tuy梳퓆, email: tuyendung@lacviet.com.vn hay tr沼켧 ti梳퓈 휃梳퓆 c척ng ty
* H沼 s퉤 bao g沼뱈:
- 휂퉤n xin vi沼놻.
- S퉤 y梳퓎 l첵 l沼땉h (photo), CV.
- B梳즢 sao c찼c v훱n b梳켷g, ch沼쯰g ch沼 (n梳퓎 c처).
T챗n li챗n h沼: Ph챵ng Nh창n S沼
휂沼땇 ch沼: 23 Nguy沼꿳 Th沼 Hu沼쿻h, Dist. PN , H沼 Ch챠 Minh , Viet Nam
Share