Th척ng tin c척ng ty
T챗n c척ng ty: C척ng Ty C沼 Ph梳쬷 QSoft Vi沼뇍 Nam - QSoft Vietnam Corp.,
H沼 s퉤 c척ng ty: 휂튼沼즓 th횪nh l梳춑 v횪o n훱m 2006, v沼쌻 h퉤n 70 nh창n vi챗n, QSoft Vi沼뇍 Nam l횪 C척ng ty cung c梳쩺 gi梳즜 ph찼p gia c척ng ph梳쬷 m沼걅 ti챗u chu梳쯰 qu沼멵 t梳. QSoft Vi沼뇍 Nam cung c梳쩺 c찼c d沼땉h v沼 ph찼t tri沼긪 website, gia c척ng ph梳쬷 m沼걅 v횪 ph찼t tri沼긪 沼쯰g d沼쩸g cho c찼c 휃沼멼 t찼c 휃梳퓆 t沼 nhi沼걏 n튼沼쌵 c처 n沼걆 c척ng ngh沼 ph찼t tri沼긪 nh튼 Ch창u 횂u, Ch창u 횁, M칫 v횪 Ch창u 횣c. QSoft Vi沼뇍 Nam 휃찾 ti梳퓆 h횪nh th횪nh c척ng h퉤n 600 d沼 찼n gia c척ng ph梳쬷 m沼걅 tr챗n nhi沼걏 l칫nh v沼켧 nh튼 ng창n h횪ng, t횪i ch챠nh, nh창n s沼, y t梳욋   
V沼쌻 t沼멵 휃沼 t훱ng tr튼沼웢g trong 5 n훱m qua l횪 100%/ n훱m, QSoft Vi沼뇍 Nam 휃ang ng횪y c횪ng kh梳쿻g 휃沼땙h v沼 th梳 c沼쬪 m챙nh tr챗n th沼 tr튼沼쓓g th梳 gi沼쌻. QSoft Vi沼뇍 Nam 휃찾 휃梳죜 ch沼쯰g ch沼 ISO 9001:2008 v횪 ti梳퓆 t沼쌻 qu찼 tr챙nh x창y d沼켷g c梳쩺 ch沼쯰g ch沼 CMMI3 v횪 ISO20071.   
T梳죍 QSoft Vi沼뇍 Nam, C척ng ty lu척n ch첬 tr沼뛫g 휃梳쬾 t튼 x창y d沼켷g c찼c ch챠nh s찼ch h튼沼썀g 휃梳퓆 Con ng튼沼쓎 nh梳켶 tr沼뛫g d沼쩸g ng튼沼쓎 t횪i, ph찼t huy t沼멼 휃a n훱ng l沼켧 c沼쬪 m沼뾦 c찼 nh창n v횪 휃em l梳죍 ph첬c l沼즜 ng횪y c횪ng t훱ng cho t梳쩿 c梳 m沼뛦 ng튼沼쓎. Con ng튼沼쓎 t梳죍 QSoft Vi沼뇍 Nam 휃튼沼즓 휃횪o t梳죓 b횪i b梳즢 휃沼 ho횪n thi沼뇆 k沼 n훱ng t찼c nghi沼뇈, ki沼긩 so찼t quy tr챙nh v횪 l횪m ch沼 k沼 thu梳춗 m沼쌻 nh梳켶 휃em 휃梳퓆 nh沼칗g s梳즢 ph梳쯯 CNTT t沼몋 nh梳쩿, 휃찼p 沼쯰g 휃튼沼즓 m沼뛦 y챗u c梳쬾 c沼쬪 kh찼ch h횪ng.   
Th척ng tin tham kh梳즣 vui l챵ng truy c梳춑 v횪o website: http://www.qsoftvietnam.com
S沼 nh창n vi챗n: 25-99
Website c척ng ty: http://www.qsoftvietnam.com/

M척 t梳 c척ng vi沼놻
Ch沼쯢 Danh: Tr튼沼웢g Nh처m Ki沼긩 Th沼
Ng횪nh ngh沼: CNTT - Ph梳쬷 m沼걅
Qu梳즢 l첵 ch梳쩿 l튼沼즢g (QA/ QC)
N퉤i l횪m vi沼놻: H횪 N沼셢
Lo梳죍 c척ng vi沼놻: To횪n th沼쓎 gian c沼 휃沼땙h
C梳쩺 b梳춃: Chuy챗n vi챗n
L튼퉤ng: Th튼퉤ng l튼沼즢g
Tu沼뷼: Tr챗n 24
Gi沼쌻 t챠nh: Nam/N沼

M척 t梳 chi ti梳퓍 c척ng vi沼놻:
- Ch沼땥 tr찼ch nhi沼뇅 qu梳즢 l첵 ho梳죜 휃沼셬g Testing d沼 찼n c沼쬪 m沼셳 nh처m ho梳톍 b沼 ph梳춏 chuy챗n tr찼ch. 
- H沼 tr沼 c찼c nh처m Test v沼 m梳톞 k沼 thu梳춗 khi c梳쬷. 
- K梳퓍 h沼즤 c첫ng Test Manager x창y d沼켷g, gi찼m s찼t, 휃횪o t梳죓 v횪 c梳즜 ti梳퓆 quy tr챙nh test. 
- L梳춑 k梳 ho梳죅h ki沼긩 th沼 v沼 th沼쓎 gian v횪 ngu沼뱊 l沼켧 c梳쬷 thi梳퓍 cho vi沼놻 ki沼긩 tra ch梳쩿 l튼沼즢g trong d沼 찼n. 
- L횪m b찼o c찼o ki沼긩 th沼 sau khi k梳퓍 th첬c d沼 찼n. 
- 휂척n 휃沼멵 v횪 ki沼긩 th沼 v沼쌻 c찼c lo梳죍 s梳즢 ph梳쯯 kh찼c nhau, 찼p d沼쩸g c찼c k沼 thu梳춗 v횪 ph梳쬷 m沼걅 ki沼긩 th沼 kh찼c nhau.
* Quy沼걆 l沼즜:
- C척ng vi沼놻 n훱ng 휃沼셬g, s찼ng t梳죓 v沼쌻 c찼c d沼 찼n hi沼뇆 휃梳죍, 휃a d梳죒g.
- M척i tr튼沼쓓g l횪m vi沼놻 chu梳쯰 m沼켧 theo quy tr챙nh qu梳즢 l첵 d沼 찼n chuy챗n nghi沼뇈.
- C퉤 h沼셢 n창ng cao tr챙nh 휃沼 ngo梳죍 ng沼 v횪 k沼 n훱ng ph찼t tri沼긪 ngh沼 nghi沼뇈.
- 휂튼沼즓 휃횪o t梳죓 b횪i b梳즢 휃沼 th챠ch nghi v횪 ph찼t tri沼긪 c첫ng C척ng ty.
* M沼쯢 l튼퉤ng v횪 ch梳 휃沼
- L튼퉤ng c퉤 b梳즢 + th튼沼웢g d沼 찼n.
- L튼퉤ng th沼 vi沼놻 b梳켷g 챠t nh梳쩿 70% l튼퉤ng ch챠nh th沼쯢 trong th沼쓎 gian 02 th찼ng.
- Th튼沼웢g c찼c ng횪y ngh沼 L沼, T梳퓍.
- Ho梳죜 휃沼셬g ngo梳죍 kh처a, ngh沼 m찼t theo quy 휃沼땙h c沼쬪 C척ng ty.

Kinh nghi沼뇅/K沼 n훱ng
Tr챙nh 휃沼 h沼뛠 v梳쩸: C沼 nh창n
M沼쯢 kinh nghi沼뇅: 1-2 n훱m kinh nghi沼뇅

Kinh nghi沼뇅/K沼 n훱ng chi ti梳퓍:
- T沼몋 nghi沼뇈 휂梳죍 h沼뛠 chuy챗n ng횪nh c척ng ngh沼 th척ng tin ho梳톍 chuy챗n ng횪nh li챗n quan. 
- N梳칖 v沼칗g v횪 hi沼긳 bi梳퓍 s창u s梳칌 v沼 c찼c Quy tr챙nh Test, c찼c k沼 thu梳춗 Testing. 
- T沼멼 thi沼긳 1 n훱m kinh nghi沼뇅 trong v沼 tr챠 Test Leader. 
- C처 ki梳퓆 th沼쯢 s창u v沼 ph튼퉤ng ph찼p ki沼긩 th沼 ph梳쬷 m沼걅 v횪 ph찼t tri沼긪 h沼 th沼몁g. 
- C처 kinh nghi沼뇅 s沼 d沼쩸g Automation Test Tool (Selenium, WinRunner, QuickTestPro,) 
- C처 kinh nghi沼뇅 l횪m vi沼놻 trong m척i tr튼沼쓓g Agile. 
- C처 c찼c ch沼쯰g ch沼 Testing nh튼 ISTQB, CSTE,쫖횪 m沼셳 l沼즜 th梳. 
  * Y챗u c梳쬾 b沼 sung 
- Ti梳퓆g Anh nghe, n처i, 휃沼뛠, vi梳퓍 t沼몋. 
- K沼 n훱ng qu梳즢 l첵 nh처m, l梳춑 k梳 ho梳죅h, l찾nh 휃梳죓 nh처m, t沼븂g h沼즤 v횪 b찼o c찼o t沼몋. 
- C처 kh梳 n훱ng truy沼걆 휃梳죜 v횪 x沼 l첵 v梳쩸 휃沼 k沼 thu梳춗 t沼몋; 
- N훱ng 휃沼셬g, s찼ng t梳죓, nhi沼뇍 t챙nh, c처 th沼 l횪m vi沼놻 휃沼셛 l梳춑 v횪 theo nh처m; 
- K沼 n훱ng s沼 d沼쩸g tin h沼뛠 v훱n ph챵ng t沼몋; 
- Ch沼땥 휃튼沼즓 찼p l沼켧 cao trong c척ng vi沼놻

Th척ng tin li챗n h沼
C찼ch li챗n h沼: N沼셮 Tr沼켧 ti梳퓈
Nh梳춏 h沼 s퉤 沼쯰g vi챗n b梳켷g ng척n ng沼: Ti梳퓆g Vi沼뇍
M척 t梳:
- C찼c 沼쯰g vi챗n quan t창m c처 th沼 n沼셮 h沼 s퉤 tr沼켧 tuy梳퓆, email hay tr沼켧 ti梳퓈 휃梳퓆 t梳죍 c척ng ty
* H沼 s퉤 d沼 tuy沼긪 bao g沼뱈:  
- 휂퉤n xin vi沼놻 
- 梳줻h 3x4
- CV theo m梳쳕 t梳죍: http://www.qsoftvietnam.com/vn/vacancy/chuyen-vien-dam-bao-chat-luong/
T챗n li챗n h沼: Ph챵ng Nh창n S沼
휂沼땇 ch沼: S沼 8 No3, Khu 휂TM D沼땉h V沼뛫g, P.D沼땉h V沼뛫g, Q.C梳쬾 Gi梳쪅 , H횪 N沼셢 , Viet Nam
Ngu沼쓎 li챗n h沼: Nguy沼꿳 Th沼 V창n Anh
Share