Ch沼쯢 Danh: Tester
Th척ng tin c척ng ty
T챗n c척ng ty: C척ng Ty C沼 Ph梳쬷 Gi梳즜 Ph찼p Tin H沼뛠
H沼 s퉤 c척ng ty: IFI SOLUTION l횪 c척ng ty h횪ng 휃梳쬾 Vi沼뇍 nam trong l칫nh v沼켧 Gia c척ng ph梳쬷 m沼걅 C척ng nghi沼뇈 cho kh찼ch h횪ng Ch창u 횂u trong c찼c l칫nh v沼켧 Vi沼꿳 Th척ng, H횪ng kh척ng, Y t梳, N훱ng l튼沼즢g, ...
S沼 nh창n vi챗n: 100-499
Website c척ng ty: http://www.ifisolution.com

M척 t梳 c척ng vi沼놻
Ch沼쯢 Danh: Tester
Ng횪nh ngh沼: CNTT - Ph梳쬷 m沼걅
N퉤i l횪m vi沼놻: H횪 N沼셢
Lo梳죍 c척ng vi沼놻: To횪n th沼쓎 gian c沼 휃沼땙h
C梳쩺 b梳춃: Nh창n vi챗n
L튼퉤ng: 3,000,000VND-7,000,000VND
Tu沼뷼: Tr챗n 21
Gi沼쌻 t챠nh: Nam/N沼

M척 t梳 chi ti梳퓍 c척ng vi沼놻:
- Ki沼긩 th沼 c찼c s梳즢 ph梳쯯 
- Nh梳춏 v횪 ph창n t챠ch c찼c y챗u c梳쬾 v沼 ph梳쬷 m沼걅. 
- Vi梳퓍 c찼c test case theo y챗u c梳쬾 
- Test c찼c s梳즢 ph梳쯯 theo test case c처 s梳탇 
- Trao 휃沼뷼, ph창n t챠ch v횪 t챙m gi梳즜 ph찼p cho c찼c v梳쩸 휃沼 li챗n quan 휃梳퓆 d沼 찼n.

Kinh nghi沼뇅/K沼 n훱ng
Tr챙nh 휃沼 h沼뛠 v梳쩸: Cao 휃梳쿻g
M沼쯢 kinh nghi沼뇅: 0-1 n훱m kinh nghi沼뇅

Kinh nghi沼뇅/K沼 n훱ng chi ti梳퓍:
- C처 tinh th梳쬷 tr찼ch nhi沼뇅 v횪 h沼즤 t찼c trong c척ng vi沼놻
- C처 kh梳 n훱ng l횪m vi沼놻 휃沼셛 l梳춑 v횪 ch沼땥 찼p l沼켧 c척ng vi沼놻 cao.
- Ti梳퓆g Anh: giao ti梳퓈 t沼몋, c처 kh梳 n훱ng ti梳퓈 nh梳춏, x沼 l첵 th척ng tin, y챗u c梳쬾 tr沼켧 ti梳퓈 t沼 kh찼ch h횪ng.

Th척ng tin li챗n h沼
C찼ch li챗n h沼: N沼셮 Tr沼켧 ti梳퓈
Nh梳춏 h沼 s퉤 沼쯰g vi챗n b梳켷g ng척n ng沼: Ti梳퓆g Vi沼뇍
M척 t梳:
C찼c 沼쯰g vi챗n quan t창m c처 th沼 n沼셮 h沼 s퉤 tr沼켧 tuy梳퓆, email 휃梳퓆 c척ng ty
- CV b梳켷g ti梳퓆g Vi沼뇍 ho梳톍 b梳켷g ti梳퓆g Anh 
- H沼 s퉤 ghi r천 휃i沼뇆 tho梳죍 v횪 휃沼땇 ch沼 li챗n h沼, tr챙nh 휃沼 chuy챗n m척n v횪 qu찼 tr챙nh l횪m vi沼놻, 梳즢h 4x6.
T챗n li챗n h沼: Ph챵ng H횪nh Ch챠nh - Nh창n S沼
휂沼땇 ch沼: P2503, 24T1, Ho횪ng 휂梳죓 Th첬y, C梳쬾 Gi梳쪅 , H횪 N沼셢 , Viet Nam
Ngu沼쓎 li챗n h沼: Nguy沼꿳 B梳즣 Tr창m
Share