Ch沼쯢 Danh: Tester - Th沼켧 T梳춑 Vi챗n Tester
M찾 vi沼놻 l횪m:

Th척ng tin c척ng ty
T챗n c척ng ty: C척ng Ty TNHH Gi梳즜 Ph찼p Ph梳쬷 M沼걅 DTN
H沼 s퉤 c척ng ty: DTN chuy챗n cung c梳쩺 c찼c gi梳즜 ph찼p tr챗n n沼걆 t梳즢g Web bao g沼뱈 Website Design & Development, E-marketing and Enterprise Solutions cho c찼c T梳춑 휃o횪n, C척ng ty l沼썀 t梳죍 Vi沼뇍 Nam v횪 c찼c kh찼ch h횪ng t梳죍 nhi沼걏 Qu沼멵 gia tr챗n Th梳 gi沼쌻.
Ch첬ng t척i t沼 h횪o c처 휃沼셢 ng크 chuy챗n gia c찼c c척ng ngh沼 cao t梳죓 ra gi찼 tr沼 gia t훱ng cho kh찼ch h횪ng. DTN 휃梳톍 bi沼뇍 c처 uy t챠n v횪 휃i ti챗n phong trong l칫nh v沼켧 Outsourcing, Thi梳퓍 k梳 website TM휂T thanh to찼n online v횪 c찼c gi梳즜 ph찼p web c沼셬g 휃沼뱊g, th척ng minh.
Th척ng tin chi ti梳퓍 tham kh梳즣 website C척ng ty: http://www.dtn.com.vn
S沼 nh창n vi챗n: 10-24
Website c척ng ty: http://www.dtn.com.vn

M척 t梳 c척ng vi沼놻
Ch沼쯢 Danh: Tester - Th沼켧 T梳춑 Vi챗n Tester
Ng횪nh ngh沼: CNTT - Ph梳쬷 m沼걅
N퉤i l횪m vi沼놻: H횪 N沼셢
Lo梳죍 c척ng vi沼놻: To횪n th沼쓎 gian c沼 휃沼땙h
C梳쩺 b梳춃: Nh창n vi챗n
L튼퉤ng: Th튼퉤ng l튼沼즢g
Tu沼뷼: Tr챗n 18
Gi沼쌻 t챠nh: N沼

M척 t梳 chi ti梳퓍 c척ng vi沼놻:
- Ki沼긩 tra ch梳쩿 l튼沼즢g s梳즢 ph梳쯯 ph梳쬷 m沼걅
- Ph沼멼 h沼즤 v沼쌻 b沼 ph梳춏 l梳춑 tr챙nh 휃沼 x沼 l첵 l沼뾦
- Trao 휃沼뷼, t튼 v梳쩸 v횪 thuy梳퓍 ph沼쩭 kh찼ch h횪ng v沼 c찼c ch沼쯢 n훱ng c沼쬪 ph梳쬷 m沼걅.
* Ch梳 휃沼:
- L횪m vi沼놻 trong m척i tr튼沼쓓g chuy챗n nghi沼뇈, tr梳 trung, n훱ng 휃沼셬g.
- C처 c퉤 h沼셢 th훱ng ti梳퓆 trong ngh沼 nghi沼뇈.
- Ch梳 휃沼 b梳즣 hi沼긩 x찾 h沼셢, b梳즣 hi沼긩 y t梳, ng횪y ngh沼, l沼 t梳퓍.
- Th튼沼웢g cu沼멼 n훱m v횪 th튼沼웢g theo d沼 찼n.

Kinh nghi沼뇅/K沼 n훱ng
Tr챙nh 휃沼 h沼뛠 v梳쩸: Cao 휃梳쿻g
M沼쯢 kinh nghi沼뇅: 0-1 n훱m kinh nghi沼뇅

Kinh nghi沼뇅/K沼 n훱ng chi ti梳퓍:
- Hi沼긳 bi梳퓍 v횪 휃찾 t沼쳌g s沼 d沼쩸g nhi沼걏 沼쯰g d沼쩸g website, ph梳쬷 m沼걅.
- Hi沼긳 quy tr챙nh test trong l칫nh v沼켧 ph梳쬷 m沼걅
- T튼 duy gi梳즜 quy梳퓍 v梳쩸 휃沼 t沼몋, nhanh nh梳퉚.
- C처 kh梳 n훱ng ch沼 휃沼셬g ti梳퓈 c梳춏 v횪 x沼 l첵 c척ng vi沼놻
- Nhi沼뇍 t챙nh v횪 tr찼ch nhi沼뇅 v沼쌻 c척ng vi沼놻
- Ch沼땥 휃튼沼즓 m척i tr튼沼쓓g l횪m vi沼놻 찼p l沼켧 cao. 
- C처 th沼 tho梳 thu梳춏 沼 l梳죍 l횪m th챗m gi沼 theo y챗u c梳쬾 c沼쬪 c척ng vi沼놻
- Kh梳 n훱ng l횪m vi沼놻 nh처m t沼몋
- 沼쮖g c沼 vi챗n c처 kh梳 n훱ng Ti梳퓆g Anh l횪 m沼셳 l沼즜 th梳.

Th척ng tin li챗n h沼
C찼ch li챗n h沼: Tr沼켧 ti梳퓈
Nh梳춏 h沼 s퉤 沼쯰g vi챗n b梳켷g ng척n ng沼: Ti梳퓆g Vi沼뇍
M척 t梳:
- 沼쮖g c沼 vi챗n quan t창m c처 th沼 g沼춊 CV t沼쌻 휃沼땇 ch沼 jobs@dtn.com.vn
- Subject c梳쬷 ghi: "CV Tester"
T챗n li챗n h沼: HR
휂沼땇 ch沼: P715, t챵a nh횪 F4, 휂튼沼쓓g Trung K챠nh, C梳쬾 Gi梳쪅 , H횪 N沼셢 , Viet Nam
Email li챗n h沼: jobs@dtn.com.vn
Ngu沼쓎 li챗n h沼: Tr梳쬷 Danh Th梳칗g
Share