Tuy沼긪 Software Quality Assurance

휂沼땇 휃i沼긩 l횪m vi沼놻:            H횪 N沼셢

S沼 l튼沼즢g c梳쬷 tuy沼긪:        2

M沼쯢 l튼퉤ng kh沼웙 휃i沼긩:   Th沼뢠 Thu梳춏

M척 t梳 c척ng vi沼놻:              

- L횪m v沼 th튼퉤ng m梳죍 휃i沼뇆 t沼 cho c찼c 휃沼멼 t찼c n튼沼쌵 ngo횪i

- Chi ti梳퓍 c척ng vi沼놻 s梳 trao 휃沼뷼 trong qu찼 tr챙nh ph沼뢮g v梳쩸

Quy沼걆 l沼즜 휃튼沼즓 h튼沼웢g:                

- 휂튼沼즓 tham gia c찼c kh처a 휃횪o t梳죓 c沼쬪 c척ng ty.

- L횪m vi沼놻 trong m척i tr튼沼쓓g qu沼멵 t梳, th창n thi沼뇆, chuy챗n nghi沼뇈, ph찼t tri沼긪 c찼c ph梳쬷 m沼걅 v횪 gi梳즜 ph찼p cho th沼 tr튼沼쓓g qu沼멵 t梳.

- Thu nh梳춑 cao, h튼沼웢g c찼c quy沼걆 l沼즜 v횪 ch梳 휃沼 휃찾i ng沼 t沼몋 v횪 c처 c퉤 h沼셢 ph찼t tri沼긪 ngh沼 nghi沼뇈.

+ BHYT, BHXH, BHYT cao c梳쩺

+ Ngh沼 m찼t v횪 ngh沼 ph챕p h횪ng n훱m

+ Th튼沼웢g cao c찼c d沼땛 l梳, t梳퓍 v횪 h횪ng qu첵 theo doanh s沼 kinh doanh c沼쬪 c척ng ty ...

 

S沼 n훱m kinh nghi沼뇅:      2 n훱m

Y챗u c梳쬾 Tr챙nh 휃沼               휂梳죍 h沼뛠

Y챗u c梳쬾 kh찼c     

T沼몋 nghi沼뇈 chuy챗n ng횪nh c척ng ngh沼 th척ng tin

C처 it nh梳쩿 2 n훱m kinh nghi沼뇅 l횪m ki沼긩 th沼 ph梳쬷 m沼걅, 휃찾 c처 k沼 n훱ng vi梳퓍 test cases

C처 k沼 n훱ng l梳춑 tr챙nh, vi梳퓍 scripting

C처 t튼 duy logic, k沼 n훱ng tr챙nh b횪y v횪 l횪m vi沼놻 nh처m

C처 tr챙nh 휃沼 v횪 k沼 n훱ng s沼 d沼쩸g ti梳퓆g Anh t沼몋

H沼 s퉤 bao g沼뱈

- 휂퉤n xin vi沼놻 l횪m b梳켷g Ti梳퓆g Anh

- S퉤 y梳퓎 l첵 l沼땉h.

- B梳즢 sao h沼 kh梳쯷, CMND v횪 c찼c b梳켷g c梳쩺 c처 li챗n quan.

- Gi梳쪅 kh찼m s沼쯢 kh沼뢤.

- CV ti梳퓆g Anh

H梳죒 n沼셮 h沼 s퉤   31-10-2011         

Gi沼쌻 thi沼뇎 nh횪 tuy沼긪 d沼쩸g

T챗n c척ng ty:       C척ng ty CP T튼 V梳쩸 C척ng Ngh沼 v횪 Gi梳즜 Ph찼p IMIP

S퉤 l튼沼즓 v沼 c척ng ty:          Nghi챗n c沼쯷, ph찼t tri沼긪, t튼 v梳쩸, kinh doanh c찼c s梳즢 ph梳쯯 ph梳쬷 m沼걅 m찼y vi t챠nh, c찼c gi梳즜 ph찼p m梳죒g v횪 h沼 th沼몁g. D沼땉h v沼 c척ng ngh沼 th척ng tin.

휂沼땇 ch沼: T梳쬷g 13 T챵a nh횪 CMC - Duy T창n - C梳쬾 Gi梳쪅 - H횪 N沼셢

Website:              http://www.imipgroup.com/

Ng튼沼쓎 li챗n h沼:   Nguy沼꿳 Th沼 Thanh H梳켷g

휂i沼뇆 tho梳죍 li챗n h沼:           +84 (4) 37959167

Email li챗n h沼:     nguyenthanhhang@imipgroup.com

C찼ch li챗n h沼 t沼몋 nh梳쩿 :    Email

Share
Related Documents
 1. Quality Assurance : QA Portal | QA Guide | QA Site (2328)
 2. (Cty TNHH C척ng Ngh沼 휂i沼뇆 To찼n S횪i G챵n)- tester (2007)
 3. Testing 3+ years resume (2809)
 4. developer.* : topics of interest to QA engineers (1165)
 5. (Seta:Cinq Vietnam )-tester (5510)
 6. (IFI) - Tester (3049)
 7. Hallmarks of a Great Tester (2336)
 8. (gameloft)- Mobile Game Tester (2269)
 9. (QGS vietnam)-QA (4491)
 10. Skills of a Tester셲 Skull (779)
 11. (QSoftVietNam)- QA (3518)
 12. Interview Questions for QA Tester (1113)
 13. (eKGIS.,JSC)- tester (3205)
 14. (QSoft Vietnam Corp.)-Tester/QA (2083)
 15. Innovative Fun Company looking for QA! (2281)
 16. (GIMASYS)-Senior Tester (2916)
 17. software-quality.blogspot.com (1208)
 18. (SETA International) Japanese QA Leader/tester (2567)
 19. [AI&T] Senior QC (2990)
 20. How to Become a Quality Assurance Engineer (2261)