T챗n c척ng ty : C척ng Ty C沼 Ph梳쬷 TID

H沼 s퉤 c척ng ty :
C척ng ty C沼 ph梳쬷 Thang m찼y TID (TID Elevator) 휃튼沼즓 th횪nh l梳춑 t沼 n훱m 2001, l횪 휃퉤n v沼 휃i 휃梳쬾 trong l칫nh v沼켧 cung c梳쩺 h沼 th沼몁g thi梳퓍 b沼 thang m찼y, thang cu沼몁 v횪 h沼 th沼몁g 휃沼 xe t沼 휃沼셬g t梳죍 Vi沼뇍 Nam. TID Elevator n梳켶 trong h沼 th沼몁g c찼c 휃퉤n v沼 th횪nh vi챗n c沼쬪 C척ng ty C沼 ph梳쬷 TID - th횪nh l梳춑 t沼 n훱m 1995, ho梳죜 휃沼셬g tr챗n c찼c l칫nh v沼켧 휃梳쬾 t튼 kinh doanh b梳쩿 휃沼셬g s梳즢 v횪 x창y d沼켷g, l횪 m沼셳 trong nh沼칗g 휃퉤n v沼 h횪ng 휃梳쬾 Vi沼뇍 Nam chuy챗n cung c梳쩺, l梳칛 휃梳톞 chuy챗n nghi沼뇈 h沼 v찼ch k챠nh l沼썀, k챠nh v튼沼즨 kh沼 cho c찼c cao 沼멵 c첫ng c찼c h沼 c沼춁 nh척m cao c梳쩺 th챠ch h沼즤 cho bi沼뇍 th沼 cao c梳쩺, khu ngh沼 d튼沼죒g, kh찼ch s梳죒,.. v沼쌻 c찼c s梳즢 ph梳쯯 휃튼沼즓 nh梳춑 kh梳쯷 t沼 New Zealand, Ph찼p, H횪n Qu沼멵, 휂沼쯢, Nh梳춗 B梳즢 Th횪nh c척ng c沼쬪 TID Elevator trong nh沼칗g n훱m v沼첺 qua 휃찾 g처p ph梳쬷 휃튼a TID th횪nh t梳춑 휃o횪n h횪ng 휃梳쬾 trong l칫nh v沼켧 cung c梳쩺 s梳즢 ph梳쯯 v횪 d沼땉h v沼 cho c찼c c척ng tr챙nh cao t梳쬷g. C찼c c척ng tr챙nh ti챗u bi沼긳 m횪 TID Elevator 휃찾 thi c척ng, l梳칛 휃梳톞, b梳즣 h횪nh, b梳즣 tr챙: Kh찼ch s梳죒 Opera Hilton H횪 N沼셢 S沼 1 L첵 Th튼沼쓓g Ki沼뇍; H횪 Th횪nh Plaza S沼 102 Th찼i Th沼땙h; TID Centre building S沼 4 Li沼꿼 Giai; Chung c튼 CT1, CT5 M沼 휂챙nh, Khu 휃척 th沼 Nam trung Y챗n,  T챵a nh횪 HH4 S척ng 휂횪, B튼u 휃i沼뇆 Ti沼걆 Giang, Crowne Plaza M沼 휂챙nh,...
Website c척ng ty: www.tid-vn.com.vn

M척 t梳 c척ng vi沼놻
Ch沼쯢 Danh : Senior Software Engineer
Ng횪nh ngh沼 : CNTT - Ph梳쬷 m沼걅
N퉤i l횪m vi沼놻 : H횪 N沼셢
Lo梳죍 c척ng vi沼놻 : To횪n th沼쓎 gian c沼 휃沼땙h
C梳쩺 b梳춃 : Chuy챗n vi챗n
L튼퉤ng : C梳죒h tranh
Tu沼뷼 : Tr챗n 24
Gi沼쌻 t챠nh : Nam/N沼

M척 t梳 chi ti梳퓍 c척ng vi沼놻
- S沼 d沼쩸g th횪nh th梳죓 c찼c k沼 thu梳춗 휃沼 nghi챗n c沼쯷, 휃튼a ra c찼c khuy梳퓆 ngh沼, thi梳퓍 k梳 v횪 th沼켧 thi vi沼놻 ph찼t tri沼긪 c찼c ch튼퉤ng tr챙nh ph梳쬷 m沼걅, websites v횪 c찼c 沼쯰g d沼쩸g trong doanh nghi沼뇈.
- Ph沼멼 h沼즤 ho梳톍 c沼 v梳쩸 cho c찼c chuy챗n vi챗n kh찼c v沼 c찼c ch튼퉤ng tr챙nh d沼켥 tr챗n c찼c chu梳쯰 m찾 h처a v횪 휃梳즡 b梳즣 r梳켷g m沼뛦 nhi沼뇅 v沼 v횪 c찼c d沼 찼n 휃沼걏 휃튼沼즓 ho횪n th횪nh v沼쌻 ch梳쩿 l튼沼즢g cao.
- 휂횪o t梳죓 v횪 t튼 v梳쩸 s沼 d沼쩸g ph梳쬷 m沼걅 trong c척ng t찼c qu梳즢 l첵 doanh nghi沼뇈

Kinh nghi沼뇅/K沼 n훱ng
Tr챙nh 휃沼 h沼뛠 v梳쩸 : Cao 휃梳쿻g
M沼쯢 kinh nghi沼뇅 : 2-5 n훱m kinh nghi沼뇅
Kinh nghi沼뇅/K沼 n훱ng chi ti梳퓍:
- C처 챠t nh梳쩿 t沼 2-3 n훱m kinh nghi沼뇅 trong l칫nh v沼켧 thi梳퓍 k梳, x창y d沼켷g ph梳쬷 m沼걅, website.
- S沼 d沼쩸g th횪nh th梳죓 VB.Net, ASP.Net, AJAX, PHP, C#
- Th횪nh th梳죓 ki梳퓆 th沼쯢 v沼 HTML/DHTML, JavaScript, CSS, XML
- Ki梳퓆 th沼쯢 v沼 database: Ph梳즜 bi梳퓍 ng척n ng沼 SQL v횪 c梳쪀 tr첬c c퉤 s沼 d沼 li沼뇎. 휂찾 l횪m vi沼놻 v沼쌻 MySQL hay Oracle, MS-SQL Server; 
- Hi沼긳 bi梳퓍 v沼 l梳춑 tr챙nh c찼c giao th沼쯢 k梳퓍 n沼멼: WS - SOAP, Socket TCP/IP. 
- C처 t튼 duy v沼 thu梳춗 to찼n, kh梳 n훱ng t沼 nghi챗n c沼쯷 v횪 gi梳즜 quy梳퓍 v梳쩸 휃沼 휃沼셛 l梳춑, k沼 n훱ng ph창n t챠ch v梳쩸 휃沼 v횪 thi梳퓍 k梳 gi梳즜 ph찼p, c처 hi沼긳 bi梳퓍 c퉤 b梳즢 v沼 b梳즣 m梳춗.
- Hi沼긳 bi梳퓍 t沼몋 v沼 c찼c quy tr챙nh ph찼t tri沼긪 ph梳쬷 m沼걅. 
- C처 kh梳 n훱ng 휃i沼걏 h횪nh c척ng vi沼놻 v횪 l횪m vi沼놻 nh처m t沼몋. 
- Ti梳퓆g Anh c훱n b梳즢

Th척ng tin li챗n h沼
C찼ch li챗n h沼 : E-mail
Ng척n ng沼 h沼 s퉤 : Ti梳퓆g Vi沼뇍
T챗n li챗n h沼 : Ph챵ng Nh창n S沼
휂沼땇 ch沼 : T梳쬷g 15, T챵a nh횪 TID Centre, S沼 4 Li沼꿼 Giai, Ba 휂챙nh , H횪 N沼셢 , Viet Nam
휂i沼뇆 tho梳죍 li챗n l梳죅 : 04.39431492
Email li챗n h沼 : tuyendung@tid-vn.com.vn
Ngu沼쓎 li챗n h沼 : Ms.B챠ch H梳죒h
Share
Related Documents
 1. Testing Computer Software : Common Software Errors (3165)
 2. Applied Software Project Management : Software Testing (1880)
 3. Best Practises for Software Projects - Software Measurements (1944)
 4. Software Testing and Software Development Lifecycles (3051)
 5. (VKX)-Software Engineer (2421)
 6. Software Cost Estimation in Software Engineering (1634)
 7. Software Customer Acceptance Form (2143)
 8. Quality Project Management White Papers (972)
 9. 12 Practical Tips for Building Bug-Free Software (1624)
 10. Project Management Software Directory (788)
 11. Software Project Management Interview Questions (1762)
 12. [Paid] DevPlanner - Testing Project planning software (1329)
 13. [Paid] RationalPlan : Project Management Software (1719)
 14. Black-box Testing : Techniques for Functional Testing of Software and Systems (3593)
 15. DoD Software Tech News (841)
 16. [Free] C Unit Tester (CUT) : C Unit Testing Tool (1984)
 17. Software Requirements Specification (T횪i li沼뇎 휃梳톍 t梳 y챗u c梳쬾) (4929)
 18. Project Management Software Comic based Case Study (1085)
 19. Software Project Management and Quality Assurance (1357)
 20. [Paid] Enterprise Project 2.0 : online project management software (1428)