GRAPECITY VIET NAM
S퉤 l튼沼즓 v沼 c척ng ty:
GrapeCity l횪 t梳춑 휃o횪n 휃a qu沼멵 gia 휃찾 c처 g梳쬷 30 n훱m kinh nghi沼뇅 trong ho梳죜 휃沼셬g l칫nh v沼켧 ph찼t tri沼긪 ph梳쬷 m沼걅 Tr沼 s沼 ch챠nh c沼쬪 ch첬ng t척i 휃梳톞 t梳죍 Th횪nh ph沼 Sendai c沼쬪 Nh梳춗 B梳즢, ngo횪i ra ch첬ng t척i 휃찾 c처 m梳톞 v횪 ph찼t tri沼긪 t梳죍 nhi沼걏 qu沼멵 gia tr챗n th梳 gi沼쌻 nh튼 M沼, Trung Qu沼멵, 梳쨙 휂沼, Anh, Malaysia, H횪n Qu沼멵, Mongolia,
Ch첬ng t척i 휃찾 th횪nh l梳춑 GrapeCity Vietnam 휃튼沼즓 5 n훱m, v沼쌻 s沼 ph찼t tri沼긪 kh척ng ng沼쳌g v沼 ch梳쩿 l튼沼즢g v횪 quy m척, hi沼뇆 Grapecity Vi沼뇍 Nam 휃ang c梳쬷 t챙m 沼쯰g vi챗n cho v沼 tr챠 sau:
Chi Ti梳퓍 C척ng Vi沼놻
Ch沼쯢 danh:
K沼 S튼 Qu梳즢 L첵 Ch梳쩿 L튼沼즢g (Quanlity Control Engineer)
M찾 s沼 c척ng vi沼놻:
Tes01
M척 t梳 C척ng vi沼놻:

 N梳칖 r천 y챗u c梳쬾 v횪 휃梳톍 t梳 k沼 thu梳춗 c沼쬪 component

-           Vi梳퓍 code cho test case va run s沼 dung Microsoft Visual Studio

-           Thi梳퓍 k梳 v횪 t梳죓 c찼c testscript 휃沼 th沼켧 hi沼뇆 test t沼 휃沼셬g cho component (Win component and Web component) s沼 d沼쩸g automation framework c沼쬪 c척ng ty.

-           휂梳즡 b梳즣 ch梳쩿 l튼沼즢g c沼쬪 s梳즢 ph梳쯯 tr튼沼쌵 khi chuy沼긪 giao cho kh찼ch h횪ng

-           C찼c nhi沼뇅 v沼 kh찼c 휃튼沼즓 giao b沼웙 ng튼沼쓎 qu梳즢 l첵 c梳쩺 tr챗n.
- T沼몋 nghi沼뇈 휃梳죍 h沼뛠 chuy챗n ng횪nh m찼y t챠nh.
- C처 ki梳퓆 th沼쯢 c퉤 b梳즢 v沼 .NET v횪 k沼 n훱ng l梳춑 tr챙nh h튼沼썀g 휃沼멼 t튼沼즢g OOP nh튼 C#, VB, .
- K沼 n훱ng 휃沼뛠 vi梳퓍 ti梳퓆g Anh t沼몋
- Nhi沼뇍 t챙nh, ham h沼뛠 h沼뢩.

Quy沼걆 l沼즜/ l沼즜 챠ch:
- C처 th沼 b梳칣 휃梳쬾 휃i l횪m ngay sau khi tr첬ng tuy沼긪.
- L횪m vi沼놻 trong m沼셳 m척i tr튼沼쓓g chuy챗n nghi沼뇈, v沼쌻 t튼 duy qu梳즢 l첵 hi沼뇆 휃梳죍, k沼 thu梳춗 ti챗n ti梳퓆 v횪 m沼쯢 thu nh梳춑 cao.
- C퉤 h沼셢 휃튼沼즓 휃횪o t梳죓 t梳죍 n튼沼쌵 ngo횪i, t梳죍 c찼c chi nh찼nh c沼쬪 GrapeCity nh튼: M沼, 횣c, Nh梳춗 B梳즢, 梳쨙 휂沼, Trung Qu沼멵, Malaysia
- C퉤 h沼셢 th훱ng ti梳퓆 nhanh ch처ng trong s沼 nghi沼뇈
- Ngo횪i ra, c척ng ty lu척n c처 nh沼칗g ch챠nh s찼ch 휃찾i ng沼 v횪 ch훱m s처c nh창n vi챗n t沼몋 nh梳쩿, 휃梳즡 b梳즣 m沼셳 m척i tr튼沼쓓g l횪m vi沼놻 r沼셬g m沼, h횪i l챵ng v횪 hi沼뇎 qu梳 nh梳쩿 휃沼멼 v沼쌻 nh창n vi챗n. 

 

K沼 n훱ng
K沼 n훱ng b梳칣 bu沼셛:
- English
   Cao c梳쩺
- Ph梳쬷 m沼걅 - MS Office
Th척ng Tin Chung
Lo梳죍 h챙nh l횪m vi沼놻:
To횪n th沼쓎 gian c沼 휃沼땙h
N퉤i l횪m vi沼놻:
H횪 N沼셢
 
M沼쯢 l튼퉤ng:
Th沼뢠 thu梳춏
Th척ng Tin Li챗n H沼
T챗n c척ng ty:
GRAPECITY VIET NAM
휂沼땇 ch沼 c척ng ty:
S沼 6 ph沼 Y챗n Th梳, Ba 휂챙nh, H횪 N沼셢
Share