Gi沼쌻 Thi沼뇎 C척ng Ty

  KMS Technology l횪 c척ng ty chuy챗n t튼 v梳쩸 v횪 gia c척ng ph梳쬷 m沼걅 cho n튼沼쌵 ngo횪i 휃튼沼즓 th횪nh l梳춑 v횪o n훱m 2007 v횪 c처 tr沼 s沼 휃梳톞 t梳죍 TPHCM.


M척 T梳 C척ng Vi沼놻:


* M沼뛦 th척ng tin chi ti梳퓍 li챗n quan 휃梳퓆 c척ng vi沼놻 s梳 trao 휃沼뷼 c沼 th沼 trong bu沼뷼 ph沼뢮g v梳쩸.

K沼 N훱ng:


- T沼몋 nghi沼뇈 휂梳죍 h沼뛠 ho梳톍 t튼퉤ng 휃튼퉤ng
- C처 t沼멼 thi沼긳 3 n훱m kinh nghi沼뇅 testing (manual & automation)
- 특u ti챗n 沼쯰g vi챗n 휃찾 t沼쳌 c처 kinh nghi沼뇅 trong l칫nh v沼켧 healthcare v횪/ho梳톍 c처 kinh nghi沼뇅 v沼쌻 c찼c c척ng c沼 automation nh튼 QTP, Win Runner, Load Runner, Test Director
- Kh梳 n훱ng t튼 duy v횪 gi梳즜 quy梳퓍 v梳쩸 휃沼 xu梳쩿 s梳칌.
- T챠nh nh梳쳌 n梳죍 v횪 t沼 m沼 cao
- C처 tinh th梳쬷 l횪m vi沼놻 theo nh처m, 휃沼셢 v횪 휃梳죜 휃튼沼즓 t沼멼 휃a k梳퓍 qu梳 l횪m vi沼놻.
- Ti梳퓆g Anh giao ti梳퓈 t沼몋 (kh梳 n훱ng n처i & vi梳퓍) (c처 th沼 giao ti梳퓈 휃튼沼즓 v沼쌻 Kh찼ch h횪ng/휃沼뱊g nghi沼뇈 ng튼沼쓎 n튼沼쌵 ngo횪i)

** 沼쮖g vi챗n quan t창m vui l챵ng g沼춊 h沼 s퉤 b梳켷g ti梳퓆g Anh v沼 cty theo 휃沼땇 ch沼 b챗n d튼沼쌻 ho梳톍 qua email: hr@kms.com.vn

Th척ng tin kh찼c:

 
Kinh nghi沼뇅: 3 n훱m

Li챗n H沼:


    H梳죒 Ch처t N沼셮 H沼 S퉤:
    28/05/2009

C척ng Ty: KMS Technology Th횪nh Ph沼: HCM
Li챗n H沼: Ph챵ng Nh창n S沼 Qu沼멵 Gia: Vietnam
Email: 휂i沼뇆 Tho梳죍 : Ri챗ng t튼
휂沼땇 Ch沼 : 251/1 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan District Fax: N/A
Share